خدمات گوگل و متا در ایران

فروشگاهها برای خیلی از کسب و کار ها سخت می باشد و همچنین کسب درامد از درگاههای بن المللی با تنوع خدمات مقرون بصرفه برای ایرانیان می تواند فرصت خوبی برای کسب درآمد بیشتر باشد . برای این منظور به واسطه همکاری با شرکتهای ببین مللی این مشکل حضور را بصورت جدی و برنامه ریزی منسجم مرتفع می سازیم که شامل اقدامات زیر می باشد :

  • مدیریت تبلیغات در گوگل Ads

  • رشد بازدید و جذب کانال های یوتیوبرها

  • تبلیغ در یوتیوب مبتنی بر محتوا

  • مدیریت تبلیغات در گروه متا

  • تبلیغ اثر بخش مبتنی بر کلید واژه ها

  • رشد و جذب همراه کننده و انالیزداده ها