سامانه تولید و انتشار خبر ( آذرخش )

خیلی از سایتها ، مجموعه ها و مراکز خبری و اطلاع رسانی و همچنین مجموعه های روابط عموممی تمایل دارند سامانه متمرکز تهیه و تولید خبر بر بسترهای متخلف دیجیتالی منتشر کنند. تا ضمن مدیریت بر منابع و دارایی خبری نسبت به انتشار و توزیع سریع آن مجهز شوند. برای رفع دغدغه ها توانسته ایم نیز مبتنی تجربه و با استفاده از نوآوری های جدید سامانه نسل جدید تولید خبر مبتنی بر مدیریت دارایی و انتشار همه منظوره را ارائه دهیم که در اینده با اتصال به سایر محصولات خدمات و همچنین اتصال به سامانه های هوش مصنوعی محور امکانات گسترده تری برای دارندگان محصول فراهم خواهد شد.