دریافت کننده تصویر

      انکدرتصویر در ابعاد یک یو می باشد  که در استودیو نصب می گردد و خروجی تصویرآن به میز میسکر داده می شود دارای ویژگی های ذیل می باشد : Bidirectional Streaming SDI in /out (PAL /NTSC/ HD) AES /EBU… Read More