Aston3D

  Aston3D  ایجاد کننده گرافیک واقعی و به حظه  سه بعدی   CG , Playout می باشد که مجموعه ای از ویژگی هایی را در خود دارد، راحتی کاربری و قدرت پردازش سه بعدی از اهم آنها می باشد، این محصول… Read More

Infinity Set

          Infinity Set   طراحی شده برای هرگونه نیاز پیشرفته  ست های مجازی ترکینگ با محیطهای غیر ترکینگ گرافیک سه بعدی یکپارچه با دوربینهای مجازی و اولین ابزار صنعتی تکنولوژی ترک آزاد که اجازه می دهد مکانیزم… Read More